Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Пебъл” ЕООД  предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством  он-лайн магазин artpodarak.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Потвърждение на поръчката”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на artpodarak.com съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата artpodarak.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "Потвърждение на поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Пазарската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор.

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС , но  без доставка.

 

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката, ако го прави за своя сметка.Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до клиента.   В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да  поръчва обявените стоки на Интернет магазина

11. Потребителя има право да върне закупената вече стока в 14 дневен срок, след покупката. Това се извърша като потребителят върне на  адрес на Търговеца, посочен в сайта, стоката, заедно с коретно попълнена форма за връщане. Търговеца се задължава в 14 дневен срок да възстанови сумите на клиента на посочената от него в документа за връщане банкова сметка, заедно със стойността на направените разходи по връщането на стоката. Тези разходи се удостоверяват с документ от съответния куриер.

12. Всяка стока се изпраща с ОПЦИЯ преглед и тест, ако е необходимо. Клиента се задължава да използва опцията пред куриер, с цел да се установят повреди по време на транспортирането на стоката и се предоставя възможност за връщане и веднага.В случай, че дадената опция не бъде използвана, Клиента следва да докаже, че повредата или дефекта не е причинен от него от неправилно разопаковане или пренасяне на стоката.

13. Ако Клиента получи стока, която има дефекти, които са в следствие на некачествена изработка или повреди при транспорта от куриера, той има право да върне стоката и да му  бъдат възстановени заплатените суми или да върне стоката за сметка на Търговеца, като последния се задължава да поправи и изпрати продуктите в рамките на 2 работни дни, след получаването им.

14. Всички претенции от страна на клиента се отправят в писмена форма на мейл pebblenz@gmail.com.