Декларация за отказ


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

Моля платената от мен стойност на поръчката, заедно с направените транспортни разходи по връщането на стоката, които са в размер на .........лв да ми бъдат възстановени по банкова сметка ..................................................... при банка.........................................., на името на ...................................................................


 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/